رویداد‌های مالی

رویدادهای مالی

رویداد های تقویم مالی و مالیاتی در طول سال به طور مختصر در این مقاله بررسی میکنیم

تقویم رویداد های مالی و مالیاتی

وظایف مدیران مالی و حسابداران طبق تقویم رویداد های مالی

به ترتیب: آخرین مهلت ارسال/ شرح /جرائم عدم ارائه در موعد مقرر/ جرائم عدم پرداخت

تقویم رویداد های مالی فصل بهار

15 فروردین اظهارنامه ارزش افزوده دوره زمستان 50 % مالیات متعلقه ماهانه 2 % مالیات متعلقه
31 فروردین لیست مالیات حقوق اسفند ماه کارکنان 2 % حقوق پرداختی 10 % مالیات متعلقه و ماهانه 2 % مالیات متعلقه

31فروردین لیست حق بیمه اسفند ماه کارکنان 10 % حق بیمه متعلقه ماهانه 2 % حق بیمه متعلقه
15 اردیبهشت گزارشات فصلی دوره زمستان  1 % مبلغ معامله 2 % مبلغ معامله
31 اردیبهشت لیست مالیات حقوق فروردین ماه کارکنان 2 % حقوق پرداختی 10 % مالیات متعلقه و ماهانه 2 % مالیات متعلقه
31 اردیبهشت لیست حق بیمه فروردین ماه کارکنان 10 % حق بیمه متعلقه ماهانه 2 % حق بیمه متعلقه
31 خرداد لیست مالیات حقوق اردیبهشت ماه کارکنان 2 % حقوق پرداختی 10 % مالیات متعلقه و ماهانه 2 % مالیات متعلقه
31 خرداد لیست حق بیمه اردیبهشت ماه کارکنان 10 % حق بیمه متعلقه ماهانه 2 % حق بیمه متعلقه

تقویم رویداد های مالی فصل تابستان

15 تیر اظهارنامه ارزش افزوده دوره بهار 50 % مالیات متعلقه ماهانه 2 % مالیات متعلقه
31 تیر برگزاری و تشکیل مجامع عمومی و تصویب صورت های مالی سال قبل
31 تیر اظهارنامه مالیات عملکرد 30 % مالیات متعلقه کتمان درآمد 30 % مالیات متعلقه
31 تیر لیست مالیات حقوق خرداد ماه کارکنان 2 % حقوق پرداختی 10 % مالیات متعلقه و ماهانه 2 % مالیات متعلقه
31 تیر لیست حق بیمه خرداد ماه کارکنان 10 % حق بیمه متعلقه ماهانه 2 % حق بیمه متعلقه
15 مرداد گزارشات فصلی دوره بهار 1 % مبلغ معامله 2 % مبلغ معامله
31 مرداد لیست مالیات حقوق تیر ماه کارکنان 2 % حقوق پرداختی 10 % مالیات متعلقه و ماهانه 2 % مالیات متعلقه
31 مرداد لیست حق بیمه تیر ماه کارکنان 10 % حق بیمه متعلقه ماهانه 2 % حق بیمه متعلقه
31 شهریور لیست مالیات حقوق مرداد ماه کارکنان 2 % حقوق پرداختی 10 % مالیات متعلقه و ماهانه 2 % مالیات متعلقه
31 شهریور لیست حق بیمه مرداد ماه کارکنان 10 % حق بیمه متعلقه ماهانه 2 % حق بیمه متعلقه

تقویم رویداد های مالی فصل پاییز

15 مهر اظهارنامه ارزش افزوده دوره تابستان 50 % مالیات متعلقه ماهانه 2 % مالیات متعلقه
30 مهر لیست مالیات حقوق شهریور ماه کارکنان 2 % حقوق پرداختی 10 % مالیات متعلقه و ماهانه 2 % مالیات متعلقه
30 مهر لیست حق بیمه شهریور ماه کارکنان 10 % حق بیمه متعلقه ماهانه 2 % حق بیمه متعلقه
30 مهر تهیه گزارش حسابرسی شرکت های مشمول ماده 272 ق. م. م معادل 20 % مالیات متعلقه
15 آبان گزارشات فصلی دوره تابستان 1 % مبلغ معامله 2 % مبلغ معامله
30 آبان لیست مالیات حقوق مهر ماه کارکنان 2 % حقوق پرداختی 10 % مالیات متعلقه و ماهانه 2 % مالیات متعلقه
30 آبان لیست حق بیمه مهر ماه کارکنان 10 % حق بیمه متعلقه ماهانه 2 % حق بیمه متعلقه

30 آذر لیست مالیات حقوق آبان ماه کارکنان 2 % حقوق پرداختی 10 % مالیات متعلقه و ماهانه 2 % مالیات متعلقه
30 آذر لیست حق بیمه آبان ماه کارکنان 10 % حق بیمه متعلقه ماهانه 2 % حق بیمه متعلقه

تقویم رویداد های مالی فصل زمستان

15 دی اظهارنامه ارزش افزوده دوره پاییز 50 % مالیات متعلقه ماهانه 2 % مالیات متعلقه
30 دی لیست مالیات حقوق آذر ماه کارکنان 2 % حقوق پرداختی 10 % مالیات متعلقه و ماهانه 2 % مالیات متعلقه
30 دی لیست حق بیمه آذر ماه کارکنان 10 % حق بیمه متعلقه ماهانه 2 % حق بیمه متعلقه
15 بهمن گزارشات فصلی دوره پاییز 1 % مبلغ معامله 2 % مبلغ معامله
30 بهمن لیست مالیات حقوق دی ماه کارکنان 2 % حقوق پرداختی 10 % مالیات متعلقه و ماهانه 2 % مالیات متعلقه
30 بهمن لیست حق بیمه دی ماه کارکنان 10 % حق بیمه متعلقه ماهانه 2 % حق بیمه متعلقه
10 اسفند درخواست پلمپ دفاتر سال مالی آتی جریمه دفاتر سفید و یا عدم ارائه دفاتر  قانونی 20 % مالیات متعلقه
28 اسفند لیست مالیات حقوق بهمن ماه کارکنان 2 % حقوق پرداختی 10 % مالیات متعلقه و ماهانه 2 % مالیات متعلقه
28 اسفند لیست حق بیمه بهمن ماه کارکنان 10 % حق بیمه متعلقه ماهانه 2 % حق بیمه متعلقه
28 اسفند عملیات بستن حساب ها، دفاتر و سپس تهیه صورت های مالی

همچنین شما می توانید  آخرین تقویم مالی و مالیاتی رو در لینک زیر مشاهده کنید :

تقویم مالی

ارسال نظر

نظرات کاربرانبا تکیه بر دانش فنی و سالها فعالیت مالی در کشور عزیزمان خدمات حسابداری و مشاوره مالی ارائه داده ایم. میتوانید با دریافت مشاوره مالی و مالیاتی گامی محکم در جهت نیل به اهداف بزرگ مجموعه خود بردارید.

خدمات دیگری که مالیکده ارائه میدهد شامل تنظیم اظهارنامه، گزارشات فصلی، لیست بیمه و مالیات حقوق ماهیانه است.

تهیه و تنظیم گزارشات مدیریتی، تحریر و پلمپ دفاتر قانونی و کلیه مواردی که شما در مجموعه خود بدان نیاز دارید.

آدرس: بزرگراه اشرفی اصفهانی رو به جنوب نرسیده به بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی (نیایش) کوچه پنجم پلاک 8