خانه درخواست مشاوره سوالات متداول تقویم مالی 90000450 09194205207
× خانه خدمات حسابداری پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان خدمات مالیاتی خدمات حسابرسی مشاوره مالی مشاوره مالیاتی درخواست مشاوره سوالات متداول تقویم مالی 90000450 09194205207

سوالات متداول حق بیمه

بر اساس ماده٢ قانون تامین اجتماعی، حق بیمه عبارت است از وجوهی است که به حکم این قانون و برای استفاده از مزایای موضوع آن به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌گردد که ٧% سهم بیمه شده، ٢٠% سهم کارفرما و ٣% بابت بیمه بیکاری که آین سهم کارفرما هست، محاسبه می‌شود.

تمام پرداختی‌های حقوق و دستمزد شامل هرگونه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر که به بیمه شده داده پرداخت می‌شود به جز موارد زیر: بازخرید ایام مرخصی، عائله مندی حداکثر تا مقدار قابل پرداخت طبق ماده ٨٦ قانون تامین اجتماعی(مازاد مشمول حق بیمه است)، هزینه سفر و فوق العاده ماموریت، عیدی، مابه التفاوت کمک هزینه مسکن و خواروبار در ایام بیماری، حق شیر، پاداش نهضت سواد آموزی، حق التضمین یا کسر صندوق، خسارت اخراج و مزایای پایان کار.

کارفرمایان مکلفند براساس ماده ٣٢ قانون تامین اجتماعی لیست و حق بیمه افراد شاغل در کارگاه را صرف نظر از ساعات حضور در کارگاه به صورت روزانه و با رعایت حداقل و حداکثر دستمزد سال جاری به شعب مربوطه ارسال و پرداخت کنند.

با مراجعه به شعبه و درخواست بازرسی برای احراز اشتغال آن شخص، کارفرما مکلف می باشد بر اساس ماده ٣٩ قانون تامین اجتماعی، لیست بیمه ماهانه خود را طبق آخرین نرخ حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه، تهیه و به شعبه تسلیم و پرداخت کند.

اگر کارکرد بیمه شده کمتر از 1 ماه باشد، ترک کار ایشان می بایست در همان ماه ثبت شود و زمانی که بیمه شده ٣٠ یا ٣١ روز و اسفند ماه ٢٩ روز کامل اشتغال داشته باشد و در اول ماه بعد ترک کار کند، باید در لیست بیمه ارسالی در ماه بعد ترک کار ثبت شود.

خیر. استرداد حق بیمه هایی که براساس مقررات پرداخت شده، در قانون تأمین اجتماعی موضوعیت ندارد.

خیر. دوره دانشجویی با سازمان تامین اجتماعی مرتبط نیست. اما زمانی که فرد در زمان دانشجویی، در کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی اشتغال داشته باشد و از کارفرما حقوق و مزد انجام کار را دریافت کند، کارفرما مکلف به تهیه و ارسال لیست بیمه و پرداخت حق بیمه می شود.