خانه درخواست مشاوره سوالات متداول تقویم مالی 90000450 09194205207
× خانه خدمات حسابداری پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان خدمات مالیاتی خدمات حسابرسی مشاوره مالی مشاوره مالیاتی درخواست مشاوره سوالات متداول تقویم مالی 90000450 09194205207

سوالات متداول قانون جدید چک

تا پایان برگ‌های دسته چک قدیمی، صدور و نقل و انتقال چک‌ها به طور قبل انجام می شود.

در اصلاحیه جدید سال 1397 قانون صدور چک علاوه بر شخص صاحب حساب، وکیل یا نماینده ( اعم از مدیران یا نمایندگان شرکت ) که اقدام به صدور (امضاء) چک از طرف شخص صاحب حساب می کنند، مسؤلیت دارند و مشمول محرومیت های قانونی خواهند شد.

متقاضی به طور حضوری به شعبه مراجعه نماید.

متقاضی به طور حضوری به شعبه مراجعه نماید.

نقل و انتقال چک های جدید صیادی در صورت ثبت مراحل انتقال در سامانه صیاد مانعی ندارد و نقل و انتقال چک های صادره از دسته چک های قدیمی، همانند روند گذشته بلا مانع می باشد.

صدور چک جدید در هر حال باید در سامانه صیاد ثبت شود. صدور چک با هدف ضمانت مشکلی ندارد، اما چک بدون تاریخ اساساً غیر قابل وصول است. وصول چنین چکی منوط به داشتن تاریخ است و بانک برای پرداخت وجه به ضمانی بودن آن ترتیب اثر نمی دهد.

چک‌های قدیمی می‌تواند به صورت قوانین گذشته و در وجه حامل نیز صادر شود.

از تاریخ اعلام بانک مرکزی، پشت نویسی چک های جدید ممنوع است و انتقال چک منوط به ثبت آن در سامانه صیاد خواهد بود.

خیر.

ملاک نهایی با اطلاعات درج شده در سامانه صیاد است و در صورت وجود مغایرت، چک وصول نمی شود. همچنین در صورت درخواست از سوی دارنده چک، بانک نسبت به صدور گواهی عدم پرداخت اقدام می نماید.

خیر. این افراد براساس ضوابط ابلاغی بانک مرکزی قادر به افتتاح حساب جاری نمی باشند.

بله. در مورد چک های جدید منوط به درج مراحل صدور در سامانه صیاد می باشد و درباره چک های قدیم همانند قانون قدیم اعمال می شود.

الزامات و سازوکارهای مربوط به قانون صدور چک اجرا نخواهد شد و فقط به عنوان یک سند مدنی شناخته می شوند.

بری صدور، بر عهده صادرکننده چک و برای انتقال به عهده دارنده چک می باشد.

صدور چک در وجه حامل برای چک های صیادی با ظاهر و مندرجات جدید ممنوع می باشد.

این محرومیت برای تمام عملیات کارت ها می باشد، مانند : صدور کارت، صدور المثنی، تمدید تاریخ انقضای کارت.

گیرنده چک، برای دریافت چک‌ صادره از دسته چک‌ های جدید، باید به سامانه صیاد وارد شود و تأییدیه دریافت (توسط گیرنده) ثبت شود.