توضیح خدمت اصلاح حساب و ثبت حسابداری

اصلاح حساب و ثبت حسابداری

انواع حساب‌ها

از نظر انتقال مانده حساب های دفتر کل به سال مالی جدید، حساب ها به 3 دسته تقسیم می‌شوند:

 

1. حساب‌ های دائمی

حساب ‌های دائمی به حساب‌ هایی گویند که مانده آن‌ها به دوره مالی بعد انتقال خواهد یافت. حساب‌های دائمی شامل اقلامی مانند دارایی، بدهی و سرمایه می باشند. به این حساب‌ها حساب‌های ترازنامه‌ ای نیز می گویند.

 

2. حساب‌ های موقت

حساب‌ های موقت به حساب‌ هایی گویند که در آخر دوره مالی بسته می‌شود. حساب‌های موقت از مواردی مانند درآمد، هزینه و برداشت می باشند. به تمام این حساب‌ ها به جزحساب برداشت، حساب ‌های سود و زیانی هم نامیده می‌شود.

 

3. حساب‌ های مختلط

حساب‌های مختلط به حساب‌ هایی گویند که قسمتی از آن دائمی و بخشی دیگر آن موقت می باشد. مثلا حساب پیش ‌پرداخت اجاره نوعی حساب‌ مختلط می باشد.

 


اصلاح حساب در طی دوره مالی


در راستای اجرای اصل تطابق هزینه های هر دورۀ مالی از درآمدهای همان دوره حسابدارها باید اطمینان حاصل نمایند که در هنگام تهیه صورت سود و زیان تمام درآمدها وهزینه های دوره مالی مربوطه در دفتر حسابداری ثبت شده باشند.


اگر بعضی از درآمدها یا هزینه های آن دوره مالی در حساب ها درج نشده باشند، اول باید آنها را شناسایی کرد و سپس به وسیله ثبت حسابداری مناسب و صحیح در دفتر روزنامه و انتقال به دفتر کل، حساب ها اصلاح کرد، به عبارتی به اینگونه ثبت ها، ثبت های اصلاحی می گویند.


ثبت های اصلاحی به طور معمول در انتهای دوره مالی و قبل از تهیه صورت های مالی انجام می شوند ولی امکان دارد بر حسب نیاز مانده بعضی از حساب ها در حین دوره مالی هم تصحیح شود.

 


اصلاح حساب در پایان دوره مالی


اصلاح و تعدیل حساب های دفتر کل در پایان دوره مالی و با هدف تصحیح، تعدیل و به روز کردن اسناد و مدارک حسابداری، صورت می پذیرد.


پس از این که تمام معاملات و رویدادهای مالی در دفاتر حسابداری مجموعه ثبت شد، امکان دارد برخی از حسا ب های دفتر کل مانده های درستی را برای تهیه و تنظیم صورت های مالی ارائه ندهد.
به عبارتی حتی اگر کلیه معاملات و عملیات مالی به درستی در دفاتر مالی ثبت حسابداری شده باشند، حسابداری تعهدی ایجاب می کند که برای تطابق حساب های ترازنامه و سود زیان با فرض دوره مالی و اصل تطابق، مانده بعضی از حسا ب های دفتر کل در پایان دوره مالی اصلاح و تغییر گردد.


ثبت اصلاحی به طور معمول در پایان دوره مالی ثبت می شوند که شامل موارد زیر می باشند:


1.    اصلاح حساب دارایی ها که مقداری از آنها در دوره مالی هزینه شده است (شامل ملزومات، پیش پرداخت ها و موجودی ها)
2.    اصلاح هزینه های تحقق نیافته
3.    اصلاح بدهی های جاری و پیش دریافت ها
4.    اصلاح هزینه های تحقق یافته پرداخت نشده (شامل عوارض، حق بیمه و حقوق پرسنل)

 


انجام اصلاحات مذکور منوط به اصلاح حساب های زیر می باشد:


1.    اصلاح پیش دریافت های درآمد
2.    اصلاح پیش پرداخت های هزینه
3.    ثبت حسابداری درآمدهای تحقق یافته ثبت نشده تا انتهای دوره مالی
4.    ثبت حسابداری هزینه های به وقوع پیوسته (تحمیل شده) و ثبت نشده تا انتهای دوره مالی
5.    ثبت حسابداری هزینه استهلاک دارایی های استهلاک پذیر
6.    اصلاح حساب موجودی ملزومات

سوالات متداول اصلاح حساب و ثبت حسابداریبا تکیه بر دانش فنی و سالها فعالیت مالی در کشور عزیزمان خدمات حسابداری و مشاوره مالی ارائه داده ایم. میتوانید با دریافت مشاوره مالی و مالیاتی گامی محکم در جهت نیل به اهداف بزرگ مجموعه خود بردارید.

خدمات دیگری که مالیکده ارائه میدهد شامل تنظیم اظهارنامه، گزارشات فصلی، لیست بیمه و مالیات حقوق ماهیانه است.

تهیه و تنظیم گزارشات مدیریتی، تحریر و پلمپ دفاتر قانونی و کلیه مواردی که شما در مجموعه خود بدان نیاز دارید.